Şərtlər və qaydalar

NƏQLİYYAT  VASİTƏSİNİN  İCARƏ  MÜQAVİLƏ

        «İcarəyə verən» “Goodvey” MMC və müqavilənin birinci səhifəsində qeyd olunan «İcarəçi» arasında imzalanmış Nəqliyyat vasitəsinin icarə müqaviləsinə (bundan sonra «Müqavilə» adlanacaq) əsasən «İcarəyə verən» müqavilənin birinci səhifəsində müəyyən olunan nəqliyyat vasitəsini «İcarəçi»nin istifadəsinə verməyi, «İcarəçi» isə həmin əmlakı qəbul edib müqavilə ilə müəyyən olunan qaydada və şərtlərlə icarə haqqını «İcarəyə verən»ə ödəməyi öhdəsinə götürür.

I. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

1.1.      «İcarəyə verən»in hüquqları:

1.1.1.   Bu müqavilənin birinci səhifəsində göstərilən daşınar əmlakı müddətli sahib olmaq və müqavilə şərtlərinə və yol hərəkəti təhlükəsizlik qaydalarına uyğun istifadə edilməsi üçün «İcarəçi»yə verir.

1.1.2.   «İcarəçi» ilə yanaşı daşınar əmlakdan istifadə hüququnu özündə saxlayır;

1.1.3.   «İcarəçi» bu müqavilə üzrə üzərinə götürdüyü vəzifələrin icrasından boyun qaçırdıqda və ya lazımınca yerinə yetirmədikdə İcarəyə verən müqaviləyə birtərəfli qaydada xitam verə və avtomobili dərhal geri götürə bilər.

1.1.4.   Bu müqavilənin 1.1.3.-cü maddəsinə əsasən avtomobilin geri qaytarılma tələbinə İcarəçi tərəfindən məhəl qoyulmadıqda və ya bu tələb barədə məlumat vermək məqsədi ilə müqavilədə qeyd edilmiş telefon nömrələri ilə əlaqə saxlanıla bilinmədikdə İcarəyə verən xəbərdarlıq etmədən təxliyyə avtomobili vasitəsilə və ya ehtiyat açar ilə avtomobili yerləşdiyi yerdən istənilən ünvana apara bilər.

1.1.5.   İcarə haqqının müqavilədə nəzərdə tutulmuş müddətdə və miqdarda ödənilməsini «İcarəçi»dən tələb edir.

1.1.6.   İstifadə hüququnun girov qoyulmasını «İcarəçi»yə qadağan edir.

1.2.      «İcarəyə verən»in vəzifələri:

1.2.1.   Avtomobili istifadə üçün tam yararlı və texniki təhlükəsizlik normaları təmin olunan vəziyyətdə «İcarəçi»yə təhvil verir.

1.2.2.   Müqavilə ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri vaxtında və lazımınca yerinə yetirir və onların pozulmasına yol vermir.

1.2.3.   Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək üçün tələb olunan sənədləri «İcarəçi»yə təhvil verir.

1.3.      «İcarəçi»nin hüquqları:

1.3.1.   Avtomobili istifadəsinə qəbul edir və ondan müqavilə şərtlərinə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitəsinin istismar qaydaları və yol hərəkət qaydalarına uyğun olaraq istifadə edir.

 

1.4.      «İcarəçi»nin vəzifələri:

1.4.1.   Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək üçün müqavilədə qeyd olunmuş şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədini və beynəlxalq sürücülük vəsiqəsini «İcarəyə verən»ə təqdim edir.

1.4.2.   Bu müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydada və miqdarda icarə haqqını ödəyir.

1.4.3.   Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə avtomobili yanacaqla təmin edir.

1.4.4.   Avtomobildən müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq istifadə edir və onun qəsdən yararsız hala gətirilməsinə yol vermir.

1.4.5.   İstifadə hüququnu girov qoymur.

1.4.6.   «İcarəyə verən»in razılığı olmadan istifadə etdiyi daşınar əmlakı digər şəxslərə icarəyə (subicarə) vermir.

1.4.7.   Müqavilə ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri vaxtında və lazımınca yerinə yetirir və onların pozulmasına yol vermir.

1.4.8.   Tərəflər arasında əlavə yazılı razılaşma yoxdursa nəqliyyat vasitəsini yalnız Azərbaycan Respublikasının sərhədləri daxilində idarə edir.

1.4.9.   Nəqliyyat vasitəsini alkoqoldan, narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və ya güclü təsir göstərən digər maddələrdən istifadə olunması nəticəsində sərxoş vəziyyətdə idarə etmir.

1.4.10. İcarə obyektindən yürüşlərdə, idman yarışlarında, yolsuzluq şəraitində və heyvan ovu üçün istifadə etmək, heyvan daşımaq, qəbul olunmuş çəkidən artıq yük daşımaq, yük və sərnişin daşıma xidmətləri göstərmək və digər nəqliyyat vasitəsini yedəyə almaq qadağandır. Qeydiyyat sənədində nəzərdə tutulmuş saydan artıq sərnişin daşınılması yolverilməzdir. Bu tələblər pozulduğu halda İcarəçi İcarəyə verənə 1000 (min) manat məbləğində cərimə ödəyir.

1.4.11. İcarə müddətində müqavilədə qeyd olunmamış şəxs tərəfindən icarə obyektinin istifadə olunmasına yol vermir. İcarə müddətində Müqavilədə qeyd olunmamış şəxsin nəqliyyat vasitəsindən istifadəsi zamanı törədilmiş qanunazidd əmələ görə «İcarəçi» məsuliyyət daşıyır.

1.4.12. İcarə müddətində icarəyə götürülmüş nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı yaranan bütün zədələr barədə «İcarəyə verən»ə məlumat verir.

II. ÖDƏNİŞ

2.1.      Tərəflər arasında olan bütün hesablaşmalar müəyyən olunmuş nağd və ya nağdsız ödəniş qaydası əsasında həyata keçirilir.

2.2.      İcarə müqaviləsi üzrə ödəniş əvvəlcədən həyata keçirilməlidir. «İcarəçi» icarə müqaviləsinin müddətini üzatmaq istədikdə, əlavə müddət üzrə hesablanmış icarə haqqı məbləğini əvvəlcədən ödəməlidir.

2.3.      İcarə müqaviləsi bağlanan zaman icarəçi icarəyə verənə depozit məbləği ödəməlidir. Depozit məbləği icarə haqqından əlavə ödənilir və müqaviləyə xitam verilərkən nəqliyyat vasitəsinə zərər vurulmamışsa və icarə müqaviləsinə əsasən əlavə məbləğ tutulmalı deyilsə tam hissədə icarəçiyə geri qaytarılır. Depozit məbləği nağd ödənildikdə 120 saat ərzində, plastik kart vasitəsilə ödənildikdə 1 ay ərzində geri qaytarılır.

2.4.      İcarə müqaviləsi üzrə «İcarəçi»nin «İcarəyə verən»ə əlavə borcu yaranarsa və bu məbləğ dərhal ödənilməlidir. Əks halda «İcarəçi» «İcarəyə verən»in xeyrinə hər ötən gün üçün borc məbləğinin 0.1 % həcmində dəbbə pulu (peniya) ödəyəcək.

2.5.      Nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılarkən çəndə olan yanacaq icarəyə verilən zaman mövcud olan miqdardan az olduqda yanacağın çatışmayan hissəsinin dəyəri Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasının müəyyən etdiyi qiymət və vergilərə uyğun hesablanmaqla «İcarəçi» tərəfindən «İcarəyə verən»ə ödənilməlidir.

 

III. DİGƏR ŞƏRTLƏR

3.1.      İcarə müddətində «İcarəçi»nin hərəkət və ya hərəkətsizliyi nəticəsində nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı dövlət orqanları və üçüncü şəxslər qarşısında yaranan bütün öhdəliklər «İcarəçi» tərəfindən tam hissədə ödənilməlidir.

3. 2.     «İcarəçi» icarə müddətində yol hərəkət qaydalarını pozarsa, törətdiyi qayda pozuntusuna görə tam məsuliyyət daşıyır. Əgər «İcarəçi» icarə müddəti ərzində icarə obyekti ilə bağlı törətdiyi qayda pozuntusuna görə dövlət orqanları tərəfindən hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmuşsa, İcarə müqaviləsinə xitam verilən zaman «İcarəyə verən»ə bu barədə ətraflı və dəqiq məlumat verməlidir.

3.3.      «İcarəçi» tərəfindən törədilmiş qayda pozuntusu barədə məlumat «İcarəyə verən»ə icarə müqaviləsinə xitam verildikdən sonra məlum olduqda, «İcarəyə verən» «İcarəçi»ni həmin qayda pozuntusu barədə dərhal məlumatlandırır və «İcarəçi» həmin tarixdən 10 gün ərzində cərimə məbləğini tam hissədə ödəməlidir.

3.4.      «İcarəçi» icarəyə götürdüyü nəqliyyat vasitəsini müqavilədə nəzərdə tutulmuş gün və saatda geri qaytarmalıdır. İcarəçi İcarəyə götürdüyü nəqliyyat vasitasini Müqavilədə göstərilən qaytarılma zamanından 59 (əlli doqquz) dəqiqədən geç qaytararsa növbəti tam gün üçün ödəniş etməlidir.

3.5.      İcarəçi nəqliyyat vasitasini Müqavilədə göstərilən müddətdən artıq saxlayıb İcarəyə Verənə xəbər vermədiyi və bu barədə İcarəyə verənin razılığı olmadığı halda, bu hadisə nəqliyyat vasitəsinin qaçırılması kimi sayılacaq.

3.6       «İcarəçi» icarəyə götürdüyü nəqliyyat vasitəsini müqavilədə nəzərdə tutulmuş ünvanda geri qaytarır. Müqavilədə nəzərdə tutulmamış ünvanda nəqliyyat vasitəsini təhvil vermək istədikdə bu barədə «İcarəyə verən»ə məlumat verir və məsafədən asılı olaraq 20 manatdan 50 manatadək məbləğdə əlavə ödəniş etməklə digər ünvanda təhvil verə bilər.

3.7.      «İcarəçi» nəqliyyat vasitəsini «İcarəyə verən»in müəyyən etdiyi iş vaxtında geri qaytarmalıdır. «İcarəçi»nin nəqliyyat vasitəsini qeyri-iş vaxtında geri qaytarmaq niyyəti olduqda bu barədə «İcarəyə verən»ə məlumat verir və tərəflərin razılığı ilə əlavə ödəniş etməklə müəyyən olunmuş ünvanda qeyri iş vaxtında geri qaytarır.

3.8.   Nəqliyyat parkına nəzarət edilməsi və təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə nəqliyyat vasitəsinə İcarəyə verən tərəfindən gps monitorinq avadanlığı quraşdırıla bilər və icarə obyektinin yerləşdiyi ünvana və hərəkət sürətinə nəzarət olunmasına İcarəçi etiraz etmir.

3.9.      İcarə müqaviləsi üzrə icarəyə verilmiş nəqliyyat vasitəsi icarə müddətində yararsız hala düşərsə «İcarəyə verən»in könüllü təşəbbüsü və «İcarəçi»nin razılığı ilə digəri ilə əvəz oluna bilər.

 

IV. ZƏRƏRİN ƏVƏZİNİN ÖDƏNİLMƏSİ.

4.1.      Nəqliyyat vasitəsi geri qaytarıldıqda təhvil alınmış vəziyyətlə müqayisədə aşkar olunan pisləşmə halı «İcarəçi» tərəfindən tam hissədə aradan qaldırılmalıdır.

4.2.      Vurulmuş zərər və əlavə tutulmalar depozit məbləğindən az olduqda müqaviləyə xitam verilərkən «İcarəyə verən» həmin məbləği depozit məbləğindən tutur, istifadə edilməmiş qalığı «İcarəçi»yə geri qaytarır. Vurulmuş zərər və əlavə tutulmaların məbləği depozit məbləğindən artıq olduqda «İcarəyə verən» depozit məbləğini tam hissədə özundə saxlayır və əlavə məbləği «İcarəçi»dən tələb edir.

4.3.            Yol nəqliyyat hadisəsi baş verdikdə “İcarəçi” “İcarəyə verən”i və sığorta şirkətini dərhal xəbərdar etməlidir. Hadisə zamanı “İcarəçi” tərəfindən sığorta şirkətinin müəyyən etdiyi tələblərə uyğun hərəkət edilməlidir. Baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı dəymiş zərərin ödənilməsi üçün Sığorta şirkətinin tələb etdiyi sənədlərin dövlət orqanlarından əldə edilməsi vəzifəsini “İcarəçi” öz öhdəsinə götürür. Sığorta şirkəti ödəniş etməkdən imtina etdikdə dəymiş zərər “İcarəçi” tərəfindən tam həcmdə ödənilməlidir.

4.4.            Dəymiş zərər sığorta şirkəti tərəfindən ödənildikdə «İcarəçi» franşiza (azadolma) məbləğini tam hissədə ödəməlidir. 

4.5.             İcarə müqaviləsini bağlayan zaman avtomobil kasko sığortalanmadan icarəyə götürülərsə nəqliyyat vasitəsinə vurulmuş zərər tam həcmdə «İcarəçi» tərəfindən ödəniləcəkdir.

4.6.            İcarə müqaviləsi üzrə icarə müddətində nəqliyyat vasitəsinə İcarəçinin günahından zərər dəyərsə nəqliyyat vasitəsi təmirdə olduğu müddət üçün icarə haqqı tam hissədə «İcarəçi» tərəfindən ödəniləcək. Avtomobil təmirdə olduğu müddətdə icarə müddəti bitərsə «İcarəçi» avtomobilin təmirdən çıxdığı tarixədək hər ötən gün üçün «İcarəyə verən»in rəyinə əsasən günlük icarə haqqının 50%-nə qədər hissəsində əlavə ödəniş etməlidir.

4.7              İcarə müqaviləsi üzrə icarə müddətində nəqliyyat vasitəsinə zərər dəyərsə təmir işləri «İcarəyə verən»in müəyyən etdiyi təmir mərkəzində həyata keçirilməlidir. Ehtiyat hissələrinin alınmasını və təmir işlərinin aparılmasını digər ünvanda həyata keçirmək barədə «İcarəçi»nin təşəbbüsü olduqda və «İcarəyə verən» buna etiraz etmədikdə «İcarəçi» «İcarəyə verən»in təmir və ehtiyat hissələrinin keyfiyyətinə dair tələbləri ilə razılaşmalıdır.  Yerinə yetirilmiş təmir işləri və quraşdırılmış ehtiyat hissələrinin keyfiyyəti «İcarəyə verən»in tələblərinə uyğun olmadıqda avtomobil «İcarəyə verən»in müəyyən etdiyi təmir mərkəzinə aparılır və uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq üçün xərclər (təmir, ehtiyat hissələrinin qiyməti və hər boşdayanma gününə görə icarə haqqının 50%-ə qədər hissəsi) «İcarəçi» tərəfindən tam hissədə ödənilir.  

V. MÜQAVİLƏNİN  DƏYİŞDİRİLMƏSİ, XİTAMI, UZADILMASI VƏ ƏLAVƏ ŞƏRTLƏRİ.

5.1.            Bu müqavilə bağlandığı andan qüvvəyə minir.

5.2.            Fors-major hallarında tərəflər müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə görə bir-biri qarşısında heç bir maddi və digər məsuliyyət daşımırlar.

5.3.            Bu müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsinə, ona əlavələr edilməsinə tərəflərin razılığı ilə yol verilir. Müqaviləyə edilən bütün əlavə və dəyişikliklər tərəflərin imzası ilə təsdiq edildikdən sonra hüquqi qüvvəyə minir və müqavilənin ayrılmaz və tərkib hissəsi kimi müqaviləyə əlavə olunur. Birtərəfli qaydada edilən əlavə və dəyişikliklərin heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur.

                                                                        

VI. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

6.1.      Bu müqavilənin icrası ilə əlaqədar tərəflər arasında yaranmış mübahisələr qarşılıqlı razılıqla həll edilir. Bu müqavilənin icra yeri  «İcarəyə verən»in hüquqi ünvanı (Bakı şəhəri,  Nəsimi rayonu, Tbilisi pr. 1058) sayılır və Tərəflər Müqavilə ilə bağlı meydana gələn bütün mübahisələri danışıqlar yolu ilə həll edə bilmədikdə mübahisələr Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsində həll edilir.

6.2.      Bu müqavilə ilə tənzimlənməyən münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və digər normativ-hüquqi aktları ilə tənzimlənəcəkdir.


VII. Gizlilik Siyasəti


1. «İcarəyə verən» «İcarəçiyə» aid olan hər hansı bir ödəniş məlumatını saxlamağa haqqı yoxdur.


 

NƏQLİYYAT VASİTƏSİNİN TƏHVİL-TƏSLİM ŞƏRTLƏRİ

1.                  Nəqliyyat vasitəsindən İcarə müqaviləsinin şərtləri və istismar qaydalarına uyğun istifadəsi zamanı yaranan köhnəlmə üzrə baş vermiş dəyişikliklər barəsində “İcarəçi” məsuliyyət daşımır.

2.                  “İcarəçi” tərəfindən vurulmuş zərərin aradan qaldırılması üçün hesablanmış məbləğ “İcarəyə verən”in təqdim etdiyi sənəd əsasında ödənilməlidir.

3.                  Əgər “İcarəçi” “İcarəyə verən”in yazılı razılığı olmadan icarə obyektini öz vəsaiti hesabına yaxşılaşdırıbsa və bu icarə obyektinə zərər vurmadan ayrıla bilmirsə, icarə müqaviləsinə xitam verildikdən sonra “İcarəçi” bu yaxşılaşdırmaların dəyərinin ona ödənilməsini tələb etmək hüququna malik deyildir.

4.                  Geri qaytarılarkən avtomobil təmizlik vəziyyəti icarəyə götürülərkən mövcud olan eyni vəziyyətdə olmalıdır. Əks halda avtomobilin təmizlənmə xərcləri “İcarəçi” tərəfindən ödənilməlidir. Avtomobilin salonu həddindən artıq çirk vəziyyətdə olarsa və bu normal avtoyuma ilə təmizlənməzsə xüsusi kimyavi təmizlənmə xərcləri “İcarəçi” tərəfindən ödənilməlidir.

5.                  “İcarəçi” avtomobilin bütün maye səviyyələrinin (yağ, su və s.) tələb olunan miqdarda olmasına nəzarət etməli və zərurət olduqda bu haqda “İcarəyə verən”ə məlumat verməlidir. Buna əməl edilməməsi nəticəsində yaranan hər hansı bir ziyan “İcarəçi” tərəfindən ödənilməlidir. 

6.                  “İcarəçi” nəqliyyat vasitəsini geri qaytararkən icarə obyektinə aid təhvil aldığı əşyalar və sənədlər ilə birlikdə təhvil verməlidir. Əgər icarə obyektinə aid əşyaların hazırki bazar qiymətini və ya sənədlər (dövlət qeydiyyat nişanı daxil olmaqla) geri qaytarılmadıqda “İcarəyə verən” hər bir sənəd üçün 400 manat cərimə məbləğini “İcarəçi”dən tələb etmək hüququna malikdir. Avtomobilin açarı təhvil verilmədiyi halda 500 manat məbləğində cərimə ödənilməlidir.